Testy

Testy - rysunki zaczerpnięte są w większości z podręczników lub zbiorów zadań. Treść zadań pochodzi ze zbiorów, zeszytów ćwiczeń lub jest mojego autorstwa. Źródła: - zeszyt ćwiczeń, zbiory testów, poradnik dla nauczycieli wyd. ZamKor, Kraków; -Fizyka łatwiejsza niż myślisz wyd. Krzysztof Pazdro; - zeszyty ćwiczeń, zbiór zadań, podręczniki wyd. Żak; - podręczniki, zbiór zadań wyd. WSiP; - podręcznik, poradnik wyd. Prószyński.

1. Kinematyka - ruch jednostajny.
2. Drgania i fale mechaniczne.
3. Egzamin poprawkowy z fizyki z techniką po klasie pierwszej.

4. Kinematyka.

5. Obwody elektryczne. Napięcie i natężenie prądu elektrycznego.
6. Elektromagnetyzm.
7. Optyka.
8. Materia i gęstość substancji.
9. Fizyka jądrowa.


KINEMATYKA - RUCH JEDNOSTAJNY GR. 1

Czytaj uważnie polecenia. Rozwiązania zapisuj tak, jak polecono. Zachowaj kolejność zapisywania rozwiązań.  Jeżeli nie wiesz od razu, jak rozwiązać zadanie, zostaw trochę miejsca na rozwiązanie i przejdź do następnego polecenia. Powodzenia.

ZAD.1

Rysunek przedstawia kolejne położenia samochodu fotografowanego co 4 sekundy.
a) Jakim ruchem poruszał się samochód? [ A) jednostajnym, B) przyspieszał, C) hamował? ]
b)Jeżeli opory ruchu wynoszą 500N, to ile musi wynosić siła ciągu silnika? [A)mniej niż 500N, B) 500N, C) więcej niż 500N)
c)Co ile sekund fotografowano samochód? [Odpowiedz całym zdaniem]
d)Jak długo obserwowano ruch samochodu [A) 2s, B) 6s, C) 12s, D) 16s ]
e)Jaką drogę przejechał samochód w czasie obserwacji? [Odpowiedz całym zdaniem ]
f)Z jaką prędkością poruszał się samochód? [A) 1,5m/s, B) 6m/s, C) 2m/s, D) 32m/s]
g)Jaką drogę przejechał ten samochód w pierwszej sekundzie ruchu, a jaką - w trzeciej sekundzie ruchu [Odpowiedz całym zdaniem ]
h)Przedstaw ruch tego samochodu na wykresie zależności drogi od czasu. [ Porządnie oznacz osie ]
i) Prędkość tego samochodu przelicz i wyraź w km/h. [ to na +5 ]

ZAD.2


Rysunek przedstawia fragment mapy samochodowej Polski z zaznaczonymi odległościami między miejscowościami. Gimnazjaliści urządzili wyścig rowerowy na trasie: Iłża - Bąkowa - Jawor - Sienno.
Wszyscy zawodnicy wystartowali o godzinie 1000
Jeden z zawodników, Marek, dojechał do Jawora o godz. 1130 . Po 15 minutach odpoczynku pojechał dalej. Pozostałą część trasy przebył w ciągu 30 minut.
a) O której godzinie Marek zakończył wyścig? [Odpowiedz całym zdaniem]
b) Oblicz średnią prędkość jazdy Marka na trasie Iłża - Jawor [ Przedstaw pełny zapis rozwiązania: dane, szukane, wzór, obliczenia, odpowiedź ]
c) Oblicz średnią prędkość jazdy Marka na całej trasie. [ poziom ponad podstawowy]
d)Przedstaw jazdę Marka na wykresie zależności drogi od czasu. [ poziom ponad podstawowy]

ZAD.3.
Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu dla ciała poruszającego się na dwóch odcinkach a, b. W oparciu o dane zawarte na wykresie odpowiedz na pytania:


a) Jak długo obserwowano ruch ciała?
b) Jak długą trasę (drogę) przebyło to ciało?
c)Jaką drogę przebyło ciało w drugiej części ruchu?
d) Jak długo trwała druga część ruchu?
e) Z jaką prędkością poruszało się ciało na pierwszym odcinku? [ Zapisz pełne obliczenia: dane, szukane , wzór, obliczenia, odpowiedź]
f) Ile wynosi średnia prędkość ruchu? [wystarczy przedstawić same obliczenia]
g) Sporządź wykres zależności prędkości od czasu dla tego ruchu [na 6]

Początek strony

DRGANIA

Wzory: f = 1/T , λ= v * T ,   T- okres, f- częstotliwość, λ-długość fali, v - prędkość rozchodzenia się fali, A- amplituda. v= 340m/s - prędkość dźwięku w powietrzu. W zadaniach duże litery A B C D oznaczają odpowiedzi do wyboru, małe litery - kolejne polecenia do wykonania. Powodzenia.

1 Rysiki przymocowane do drgających ciał K i N zanotowały drgania ciał na przesuwanych z jednakowa prędkością taśmach papierowych (rys. ). Czym różnią się przedstawione na wykresach drgania? Przerysuj krzywą drgań ciała K i zaznacz oraz oblicz:
a) punkty zwrotne ( P ); miejsca chwilowego spoczynku, gdzie v=0 ( S ) oraz położenie równowagi ( R ),
b) amplitudę ( A ),
c) ile wynosi częstotliwość drgań tego ciała ( f )?
d) Ile wynosi okres jego drgań ( T )?

2. Gdy zegar wahadłowy spieszy się, to należy:
A) obniżyć jego temperaturę,
B) nadać mu mniejszą amplitudę wahań,
C) Nadać mu większą amplitudę wahań, D) skrócić długość wahadła, E) zwiększyć długość wahadła

3. Dyzio huśta się na huśtawce (rys.). Okres drgań wynosi 4s. Na skutek pracy ( o wartości 10 J w ciągu każdej sekundy) wszystkich sił oporu wahania huśtawki szybko zanikają. Dyzio chce jednak huśtać się ze stałym wychyleniem, bez przerwy. Czy jest to możliwe? Co powinien zrobić tatuś? Wybierz i uzasadnij poprawną odpowiedź:
A) Co pół minuty powinien popchnąć huśtawkę dostarczając 10 J energii,
B) Co 4 s powinien popchnąć huśtawkę dostarczając 10 J energii.
C) Co 4 s powinien popchnąć huśtawkę dostarczając 40 J energii.

4. Obserwując zachowanie łódki ratowniczej na falach jeziora (rys. ), możemy stwierdzić, że względem ziemi łódka wykonuje:
A) ruch drgający w pionie,  B) ruch drgający w poziomie, C) ruch w stronę biegu fal,  D) taki ruch, iż pozostaje w niezmiennej odległości od dna jeziora.

5. Jaki rodzaj fali prezentuje rys. (poprzeczną czy podłużną)?

 

 

 

6. Rysunek przedstawia kształt falującej powierzchni wody w pewnej chwili. Strzałką zaznaczono, w którą stronę rozchodzi się fala. Na podstawie rysunku określ długość fali i szybkość jej rozchodzenia się. Okres drgań każdej cząstki wynosi 2s.


7. Po jakim czasie powróci echo odbite od ściany,

znajdującej się w odległości 680m. od człowieka wydającego okrzyk (rys. )? Szybkość fali wynosi 340 m/s.
Ile wynosi długość fali głosowej o częstotliwości 680Hz w powietrzu, gdzie jej szybkość jest równa 340m/s?

 

Początek strony

EGZAMIN POPRAWKOWY Z FIZYKI PO KLASIE PIERWSZEJ

CZĘŚĆ PISEMNA
Powodzenia

ZAD. 1
Przyporządkuj kolejnym wielkościom fizycznym jednostkę, wpisując w wykropkowane miejsce odpowiednią literę


a) dżul
1.Moc ................

b) sekunda
2.Siła .................

c) wat
3.Masa ...............

d) metr na sekundę
4.Praca ...............

e) kilogram
5.Prędkość .............

f) niuton
6.Czas ................

g) metr
7.Długość, droga .......................

ZAD.2
Podkreśl przykład, w którym nie zostaje wykonana praca ( w sensie fizycznym ).
a) podnosimy kamień,
b)rzucamy kamień,
c)upuszczamy kamień
d)stojąc trzymamy w ręce kamień

ZAD. 3

Samochodzik jest wprawiany w ruch. Wymień kolejne przemiany energii, jakie zachodzą w tym przypadku.

ZAD.4
Dwaj chłopcy Tomek i Romek równocześnie rozpoczęli bieg na 100 m. Pierwszy do metydotarł Tomek. Moc mięśni Tomka jest (podkreśl poprawną odpowiedź )
A)większa od mocy mięśni Romka,
B)mniejsza od mocy mięśni Romka,
C)taka sama jak moc mięśni Romka,

ZAD.5
Na żarówce A napisano: 60W, a na żarówce B napisano: 100W
a) Jaka wielkość fizyczna została w ten sposób przedstawiona?
b) Która żarówka zużywa w czasie 1 sekundy więcej energii? Ile ?
c)Ile energii zużyje w czasie 5sekund żarówka A, a ile energii zużyje żarówka B (też w czasie 5s )?
d) Czy cała energia elektryczna dostarczona do żarówki B zostaje zamieniona na energię światła ? Jeżeli nie, to na jaką formę energii zostaje zamieniona część energii elektrycznej?
e) Jeżeli do żarówki A dostarczono w ciągu 2s 120 J energii, to ile energii łącznie otrzymamy z tej żarówki w czasie 2 s ?

ZAD. 6
W trzech naczyniach znajduje się woda. Masy i temperatury wody podano na rysunku.
a)W którym naczyniu energia wewnętrzna wody jest największa ?
b) W którym naczyniu cząsteczki wody poruszają się najszybciej ?
c) Do którego naczynia należy dostarczyć najwięcej ciepła, aby ogrzać wodę do temperatury wrzenia?

ZAD. 7
Substancje stałe mogą dobrze lub źle przewodzić ciepło. Niektóre przedmioty wykonujemy z przewodników, inne z izolatorów cieplnych - zależnie od potrzeby.
W poniższych przykładach obok nazwy przedmiotu napisz słowo "przewodnik" albo "izolator" zależnie od własności substancji, z której przedmiot jest wykonany.
a) koce i kołdry ....................................
b)garnki kuchenne ..........................................
c) kaloryfery........................................
d) plastikowa rączka patelni..............................
e) podeszwy butów ..............................

ZAD.8
Substancje stałe w różny sposób reagują na siły, które na nie działają. W zależności od reakcji nazywamy je: sprężyste,plastyczne, kruche. Od tych własności zależyprzydatność materiałów do różnych celów. W poniższych przykładach określ, jaką własność powinien mieć użyty materiał.
a) stal do konstrukcji mostu.........................
b) glina do lepienia garnków................................
c) grafit w ołówku ................................
d) trampolina ........................................

ZAD.9
Różne ciała na Ziemi są przez nią przyciągane. Wiemy, że na powierzchni Ziemi natężenie pola grawitacyjnego wynosi 10 co oznacza, że każdy kilogram masy ciała jest przyciągany siłĄ 10 N)
A) Korzystającz powyższych informacji oblicz, ile wynosi wartość siły z jaką Ziemia przyciąga3kg ziemniaków.
B)Podaj zwrot siły ciężkości.
C) Podaj ile musi wynosić wartość siły (i jaki ma być jej zwrot), jaką twoja ręka działa na siatkę z ziemniakami, aby ta siatka nie spadła na ziemię.

ZAD 10
Samochód z nieszczelnym układem smarowania poruszał się po prostym odcinku szosy. Z silnika samochodu co 5 s spadały na szosę pojedyncze krople oleju, jak na rysunku.
a) Jak długo jechał samochód od punktu A do punktu E ?
b) Jaka jest odległość (droga) od punktu A do C, a jaka od punktu A do E ?
c) Oblicz prędkość ruchu samochodu i wyjaśnij słownie o czym ta wielkość fizyczna informuje.
d) Ruch dzieliliśmy na: jednostajny, przyspieszony, opóźniony. Jakim ruchem poruszał się ten samochód: jednostajnym, przyspieszonym, opóźnionym ?
e) Przedstaw na rysunku (np. różnymi kolorami), jak ułożyłyby się krople oleju w przypadku pozostałych dwóch ruchów:

Początek strony

KINEMATYKA - SPRAWDZIAN      GRUPA   A

Postaraj się zachować kolejność rozwiązywanych zadań. Jeżeli nie wiesz od razu, jak rozwiązać dane zadanie, zostaw na kartce trochę miejsca i rozwiązuj następne zadanie. Do pominiętego zadania  możesz  wrócić później. Powodzenia.

ZAD. 1.

Rysunek 1 przedstawia kolejne położenia jadącego rowerzysty. W oparciu o dane z rysunku, odpowiedz na pytania:


a) Jakim ruchem poruszał się rowerzysta ? [ A) przyspieszonym, B) opóźnionym, C) jednostajnym ]
b) Ile wynosi średnia prędkość jego ruchu ? [Zapisz obliczenia i napisz odpowiedź]
c) Napisz, o czym informuje obliczona w punkcie b) wartość prędkości.

ZAD. 2.

Rysunek 2 przedstawia wykres opisujący ruch samochodu. W oparciu o dane z wykresu odpowiedz na pytania:


a)  Jak długo obserwowano ruch samochodu ?
b)  Jak długo trwała druga część ruchu ?
c)  Jakim ruchem poruszał się samochód w pierwszej części ruchu ?
d)  Jakim ruchem poruszał się samochód w drugiej części ruchu ?
e)  Ile wynosi maksymalna (największa) wartość prędkości pojazdu ?
f)   Ile wynosi przyspieszenie ruchu samochodu w pierwszej części ruchu (przedstaw obliczenia) ? g)  Ile wynosi przyspieszenie ruchu samochodu w drugiej części ruchu ?
h)  Oblicz wartość drogi, jaką przebył samochód w pierwszej części ruchu.
i)  Oblicz wartość drogi, jaką przebył samochód w drugiej części ruchu.
j)  Oblicz wartość średniej szybkości ruchu samochodu.

ZAD. 3


Samochód porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem 2 m/s2 .
a) Napisz, o czym informuje ta wartość opóźnienia.
b) Przepisz i uzupełnij poniższy schemat wpisując w miejsce kropek odpowiednie wartości prędkości samochodu (poruszającego się z opóźnieniem 2 m/s2 ).

 

ZAD.4.

Dziewczynka na ślizgawce osiągnęła prędkość 2 m/s w 5 s po starcie. Jechała dalej z tą prędkością przez 10 s, następnie zaczęła zwalniać i zatrzymała się po 3 s.


a)  Wykonaj wykres zależności prędkości od czasu dla jej ruchu.
b)  Oblicz, jaką drogę pokonała od startu do zatrzymania.

ZAD. 5 (na ocenę celującą)

Na podstawie danych z wykresu oblicz  drogę, jaką przebyło ciało w czasie obserwacji jego ruchu.

        

        

        

        

Początek strony

        

OBWODY ELEKTRYCZNE; NAPIĘCIE I NATĘŻENIE PRĄDU W OBWODZIE.

Wzory: q=I*t; ΔE=W; W=U*q

W zadaniach: duże litery A), B), C), D) oznaczają odpowiedzi do wyboru - wybierasz jedną; małe litery a), b), c) itd. oznaczają kolejne polecenia do wykonania. Rozwiązania zapisuj po kolei. Powodzenia.

 1. Oprawki do żarówek, przełączniki, obudowy gniazd elektrycznych wykonuje się z tworzyw sztucznych, ponieważ tworzywa te: A) dobrze przewodzą prąd elektryczny,  B)są bardzo wytrzymałe mechanicznie,  C) są izolatorami elektrycznymi,  D) nie nagrzewają się.
 2. Zadaniem bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej jest: A) wzmacnianie natężenia prądu,  B) wyłączanie domowej instalacji elektrycznej w przypadku nadmiernego wzrostu w niej natężenia prądu,  C) zmniejszanie natężenia prądu w sieci,  D) zapobieganie "krótkim spięciom" - zwarciom obwodu.
 3. W jaki sposób połączone są ze sobą w domowej instalacji elektrycznej lampa biurkowa, komputer i radioodbiornik?
A) Wszystkie urządzenia szeregowo, B) wszystkie urządzenia równolegle, C) Lampa biurkowa i radioodbiornik równolegle, a komputer szeregowo, D) Dowolnie.
 1. Źródłem napięcia w latarce elektrycznej (rys.) jest bateria złożona dwóch ogniw („paluszków”).
  1. W której latarce, 1 czy 2, poprawnie włożono ogniwa?
  2. Jakie napięcie panuje na zaciskach żarówki 1?
  3. Jakie napięcie panuje na zaciskach żarówki 2 ?

 

 1. a) Jakim słowem należy uzupełnić poniższy wierszyk, aby był prawdziwy?

Natężenie prądu zmierzysz bez usterek

Kiedy amperomierz połączysz w ...................

b) Przerysuj podany obok schemat obwodu elektrycznego i uzupełnij go dorysowując amperomierz, za pomocą którego można zmierzyć natężenie prądu płynącego przez żarówkę.

   

 1. Rysunek poniżej przedstawia fragment skali woltomierza.         

a) Jaką wielkość fizyczną można zmierzyć tym miernikiem?

b) Odczytaj ze skali ile wynosi wynik pomiaru - zapisz go z jednostką.

c) Ile wynosi wartość najmniejszej działki tego miernika?

d) Ile wynosi niepewność tego pomiaru?

 1. Co wskazują amperomierze, przy których narysowano pytajnik?

        

        

        

        

 1. W którym miejscu obwodu elektrycznego należy włączyć wyłącznik, aby można było jednocześnie zapalać i gasić wszystkie znajdujące się w nim żarówki?

        

        

        

 1. Na którym schemacie mierniki włączone są poprawnie?

A) Na 1,

B)Na 2,

C) Na 3,

D) Na żadnym

 1. W przedstawionym obwodzie elektrycznym obydwie żarówki świecą jednakowo, gdy wyłącznik W jest otwarty. Co się zmieni w świeceniu żarówek po zamknięciu wyłącznika W ?

A) Nic się nie zmieni,

B) Pierwsza żarówka będzie świecić tak, jak poprzednio, a druga zgaśnie.

C) Pierwsza żarówka zaświeci jaśniej, a druga zgaśnie.

D) Obie będą świecić tak samo, ale słabiej niż poprzednio.

 1. Jakie napięcie panuje na zaciskach kolejnych żarówek (od lewej do prawej) w obwodzie przedstawionym na rysunku?

A) 220 V, 220 V, 220 V

B) 120V, 120V, 120V

C) 120V, 80V, 40V

D) 40V, 60V, 120V

 1. Instalacja choinkowa złożona z 11 połączonych szeregowo żarówek zasilana jest napięciem 220V. Jakie jest napięcie na każdej z tych żarówek?

A) 3V,     B) 20V,     C) 22V,     D) 220V,

 1. Jakie napięcie panuje na zaciskach silnika elektrycznego, który w czasie 4 sekund wykonuje pracę 2 J ? Natężenie przepływającego przez uzwojenie silnika wynosi 2 A, a straty energii pomijamy.

A) 0,25 V    B) 1 V    C) 2,5 V    D) 4 V

 1. Rysunek poniżej przedstawia trzy pary naładowanych elektroskopów. W którym przypadku, bądź w których przypadkach, po połączeniu przewodnikiem kulek elektroskopów, przepłynie ładunek elektryczny w przewodniku?

A) 1,     B) 2,    C) 3,     D) 1  i  3

 

 

 

Początek strony

ELEKTROMAGNETYZM - GR A

1. Rysunek przedstawia magnes sztabkowy. W którym miejscu, na rozsypane tam żelazne opiłki magnes działa siłą przyciągania o największej wartości?

A) w 1;    B) w 2;     C) w 3;   D) we wszystkich jednakowo.

2. Na kawałku sztywnej gładkiej tektury rozsypano spinacze biurowe. Jeśli pod tekturą przesuwamy magnes, to:

A) spinacze pozostają w spoczynku;  B) spinacze poruszają się tak jak magnes.

3. Magnes sztabkowy przepiłowano wzdłuż linii przerywanej (rys.). Dzięki temu uzyskano oddzielnie biegun północny i oddzielnie południowy. Powyższe zdanie to: A) prawda;  B) fałsz.

4. W których spośród przedstawionych na rysunkach przypadkach, magnesy podkowiaste przyciągają się?

A) 1 i 2;  B) 1 i 4; C) 2 i 3; D) 3 i 4.

  

  

5. Samochód jedzie szosą w stronę pokazywaną przez strzałkę. Igła kompasu uruchomionego przez kierowcę ustawiła się, jak pokazuje rysunek. Samochód porusza się na:

A) północny wschód; B) południowy zachód; C) północny zachód; D) południowy wschód.

  

  

  

6. Elektromagnes jest przedstawiony: A) tylko na rysunku A; B) tylko na rysunku B; C) na rysunku A i B.

  

  

  

7. W polu magnetycznym umieszczono przewodnik, przez który płynie prąd elektryczny. Na przewodnik działa siła elektrodynamiczna. Jest to: A) prawda; B) fałsz.

  

  

8. Między domową siecią elektryczną i dzwonkiem elektrycznym musi znajdować się transformator. Służy on do: A) podwyższania napięcia; B) obniżania napięcia.

9. W silniku elektrycznym następuje zamiana : A) energii kinetycznej w energię elektryczną; B) energii elektrycznej w energię kinetyczną.

10. W których spośród zilustrowanych obok doświadczeń wytwarza się prąd indukcyjny?

A) 1 i 2; B) 1 i 3; C) 2 i 3; D) we wszystkich

  

  

11. W pierścieniu popłynął prąd indukcyjny ponieważ magnes został do niego przysuwany. W takim razie z prawej strony pierścienia: A) powstaje biegun N pola magnetycznego; B) powstaje biegun S pola magnetycznego; C) nie powstaje pole magnetyczne.

  

12. Który transformator obniża napięcie? A) 1; B)  2;  C)  3; D)  4;

  

  

  

13. Urządzenie, którego model przedstawia rysunek, to: A) prądnica; B) silnik elektryczny; C) miernik elektryczny; D) elektromagnes.

  

  

14. Jeżeli częstotliwość prądu przemiennego wynosi 10Hz, to znaczy, że:
A) w czasie 1s zachodzi 10 cykli zmian natężenia prądu;
B) w czasie 10s zachodzi 10 cykli zmian natężenia prądu;
C) w czasie 10s zachodzi 1 cykl zmian natężenia prądu;
D) w czasie 1s zachodzi 0,1 cykla zmian natężenia prądu.

15 W pobliżu zwojnicy umieszczono magnes sztabkowy na wózku (rys. z lewej). Gdy zamkniemy obwód i przez zwojnicę popłynie prąd elektryczny, to magnes ten: A) zostanie przyciągnięty; B) zostanie odepchnięty; C) zostanie przyciągnięty, a następnie odepchnięty.

  

16. Silniejsze pole magnetyczne wytwarza elektromagnes: A) A;    B) B.

  

  

17. Wykres przedstawia zależność natężenia prądu elektrycznego I od czasu t. Z wykresu wynika, że okres tego prądu wynosi: A) 5s; B) 10s; C) 15s; D) 20s.

18. Na wykresie do zad. 17 przedstawiono: A) 4 cykle zmian natężenia prądu; B) 1 cykl zmian natężenia prądu; C) 2 cykle zmian natężenia prądu.

19. Jeżeli w uzwojeniu pierwotnym transformatora posiadającym 100 zwojów płynie prąd zmienny pod napięciem 2V, to na zaciskach uzwojenia wtórnego posiadającego 50 zwojów uzyskamy napięcie: A) 0V; B) 1V; C) 3V; D) 4V.

  

  

  

  20. Zadaniem żelaznego rdzenia w transformatorze jest:
A) przenoszenie zmiennego pola magnetycznego z uzwojenia pierwotnego do wtórnego;
B) przewodzenie przemiennego prądu elektrycznego z uzwojenia pierwotnego do wtórnego;
C) usztywnienie konstrukcji transformatora;
D) utrzymanie zwojnic w odpowiedniej odległości od siebie.

21. Jak jest zwrócona siła elektrodynamiczna działająca na element A-B przewodu, w którym płynie prąd w sytuacji przedstawionej na rysunku? A) w dół; B) w górę; C) w lewo; D) w prawo.

  

  

22. W polu magnetycznym wiruje ramka obracana korbką K. Czy w ramce płynie prąd elektryczny? A) nie; B) tak, prąd stały; C) tak, prąd przemienny.

  

  

23. Wykres przedstawia zależność od czasu natężenia prądu przemiennego otrzymywanego w modelu prądnicy. Ile wynosi częstotliwość tego pradu? A) 12Hz; B) 4Hz; C) 0,25Hz; D) 0,4Hz.

  

  

24. Ile wynosi natężenie prądu w korytku K używanym do topienia cyny, jeżeli pominiemy straty energii w transformatorze? A) 120A; B) 880A; C) 3A; D) 44A

  

  

25. W sytuacji pokazanej na rysunku obok, z prawej strony zwojnicy: A) powstanie biegun N; B) powstanie biegun S; C) nie powstanie żaden biegun magnetyczny.

  

26. Badania fizyków wykazały, że atomy m. in. żelaza i stali wytwarzają własne pola magnetyczne. Z tego powodu każdy atom można traktować jak mały magnesik ( S, N). W niewielkich obszarach, zwanych domenami, wszystkie magnesiki ustawiają się równolegle dając "wypadkowy" silniejszy "magnesik".

Jeśli żelazo znajdzie się w polu magnetycznym, wszystkie "magnesiki" ustawiają się jednakowo i sztabka staje się magnesem. W tzw. stali twardej uporządkowanie pozostaje po usunięciu pola magnetycznego, dlatego mówimy, że magnesuje się ona trwale. W żelazie i stali tzw. miękkiej po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego uporządkowanie znika i stal przestaje być magnesem.

Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, dlaczego ogrzewanie magnesu powoduje utratę jego właściwości magnetycznych.

Początek strony

Wszystkie poniższe sprawdziany są spakowane i można je pobrać. Archiwa są samorozpakowujące się. Po zapisaniu na dysku komputera należy kliknąć na nich - rozpakują się.

OPTYKA.

Test wyboru. Spakowany - do pobrania.
Optyka.plik RAR (55 kB)

MATERIA I GĘSTOŚĆ.

Zestaw zadań do ćwiczeń na lekcji. Można wykorzystać podczas układania sprawdzianu.Spakowany - do pobrania.
Materia i gęstość.plik RAR (224 kB)

FIZYKA JĄDROWA.

Ćwiczenia utrwalające.Spakowany - do pobrania.
Fizyka jądrowa.plik RAR (36 kB)
Początek strony